...

Privatumo politika

Vaiko pinigai gyvenantiems užsienyje - TaxBS

Tax Back Solution (Taxbs) privatumo politika

„Tax Back  Solution“ IĮ (toliau – „Taxbs“, mes, mūsų ir t.t.), veikianti kaip „Taxbs“ prekinio ženklo atstovė, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą, tvarkydama asmens duomenys. Gerbdama savo klientų, įskaitant svetainių https://taxbs.lt/ ir www.taxbacksolution.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų įmonės  klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
Ši Privatumo politika taikoma, kai naudojatės, pasinaudojote, arba esate išreiškę norą, ketinimą  naudotis mūsų Paslaugomis. Ji taip pat taikoma tais atvejais, kai su kuriomis nors Paslaugomis esate susiję netiesiogiai. Ji taikoma ir tais atvejais, kai  bendradarbiavimo santykiai buvo užmegzti prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai pateikėte ir (arba) mes gavome Jūsų Asmens duomenis.
Naudodamiesi mūsų interneto svetaine ar  mūsų įmonės teikiamomis paslaugomis, tuo suteikdami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Jūs laikomi susipažinę su mūsų Privatumo politika, kai registruodamiesi interneto svetainėje, užpildydami registracijos formą, pažymite „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje šiuo adresu https://taxbs.lt/privatumo-politika.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

 Mūsų naudojamos  sąvokos: 

Duomenų valdytojas – „Tax Back  Solution“ IĮ (įmonės kodas 302427395), buveinės registracijos adresas: Vytauto  pr. 27-324, Kaunas, Lietuva  el. paštas: info@taxbs.lt,), kuriam pateikėte savo Asmens duomenis dėl Jus siejančių sutartinių arba iki sutartinių santykių, arba kurio Paslaugomis Jūs ketinate naudotis.

Klientas – fizinis asmuo, mūsų įmonės klientas (tame tarpe ir svetainės lankytojas), kuris naudojasi mūsų Paslaugomis, jomis pasinaudojo arba yra išreiškęs norą ar ketinimą jomis naudotis.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu arba kitu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus.

Duomenų tvarkymas – bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).

Paslaugos – visos „Taxbs“ siūlomos arba teikiamos paslaugos yra pateiktos ir nurodytos  internetiniuose puslapiuose: www.taxbs.lt.com, www.taxbacksolution.lt.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

 1. Kodėl mes renkame Jūsų Asmens duomenis?

Asmens duomenis mes renkame ir naudojame tam, kad:

 1. Galėtume suteikti Jums savo Paslaugas (sudarant, vykdant sutartį);
 2. Galėtume su Jumis susisiekti (siųsti pranešimus, informaciją ir kitą reikšmingą informaciją);
 3. Galėtume apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus.

Jeigu Jūs nepateiksite mums savo Asmens duomenų, mes negalėsime Jums teikti savo Paslaugų.
Turėdami Jūsų sutikimą, Jūsų Asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros bet kuriuo metu. Pabrėžiame, jog Jūs neprivalote duoti sutikimo tiesioginei rinkodarai tam, kad galėtumėte gauti mūsų Paslaugas.

    2. Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Didžiąją dalį duomenų gauname iš Jūsų tiesiogiai, tačiau, kai kuriuos iš jų, galime gauti ir iš kitų šaltinių.
Duomenų iš Jūsų surinkimui galime pasinaudoti trečiųjų asmenų (partnerių) paslaugomis. Tokiu atveju, savo asmens duomenis pateikiate ne mums tiesiogiai, o mūsų partneriui, kuris duomenis tvarko mūsų interesais bei pagal mūsų nurodymus, griežtai užtikrindamas duomenų konfidencialumą ir tinkamas fizines, organizacines, administracines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones.
Paaiškiname, jog paprastai Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš asmenų, su kuriais duomenys susiję, t.y. Jūsų Asmens duomenis gauname:

  1. Kai šiuos duomenis pateikiate mums tiesiogiai, pvz.: pateikiate prašymą mums ar mūsų partneriams; susisiekiate su mumis (asmeniškai, telefonu ar elektroniniu paštu); kreipiatės į mūsų partnerius; užpildote registracijos formą; paliekate savo kontaktus; užsiregistruojate; apsilankote mūsų interneto svetainėje ir visais kitais būdais;
  2. Kai naudojatės mūsų Paslaugomis ar Interneto svetainėmis;

Tam tikrais atvejais Asmens duomenis gauname ne iš Jūsų, pvz. iš savo verslo partnerių, kuriems savo duomenis pateikėte, siekdami gauti iš mūsų Paslaugas. Taip pat, Asmens duomenis gauname iš atsakingų užsienio valstybių institucijų ar kitų įstaigų, pvz., jeigu Jūs nepateikėte (negalėjote pateikti) visų būtinų dokumentų, skirtų suteikti kokybiškas paslaugas  arba iš kitų šaltinių, kai tokią pareigą nustato teisės aktai.

3. Kokio pobūdžio Asmens duomenis tvarkome?

Mūsų pagrindinės  veiklos yra susijusios su tarpininkavimu Klientams susigrąžinant mokesčius ir gauti vaiko pinigus iš užsienio valstybių. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume  suteikti ir tobulinti šias Paslaugas. Atitinkamai, kokios tiksliai apimties Asmens duomenis tvarkome, priklauso nuo Jūsų užsakytų Paslaugų.
Paprastai, mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų Asmens duomenis:

 1. Tapatybės nustatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta,  užsienio mokesčių mokėtojo kodas, pilietybė, asmens tapatybės dokumento duomenys (ir kopija), nuotrauka;
 2. Kontaktinius duomenis, tokius kaip gyvenamosios (ir / arba deklaruotos) vietos adresas arba adresas telefono numeris, el. pašto adresas, IP adresas;
 3. Profesinius (darbo) duomenis, tokius kaip duomenis apie darbdavį / buvusį darbdavį, darbo santykių pobūdį bei vietą, darbo stažą, darbo užmokestį, gautas pajamas, išmokas, sumokėtus mokesčius, įmokas, dėl darbo patirtas išlaidas, socialinio draudimo numerį (kodą), mokesčių mokėtojo numerį (kodą), taip pat kitus duomenis, kurie reikalingi pateikti mokesčių institucijai toje valstybėje, iš kurios norite susigrąžinti mokesčius;
 4. Duomenis apie šeimą, tokius kaip šeiminė padėtis, duomenis apie sutuoktinį ir vaikus (išlaikytinius), prašome pateikti santuokos liudijimą, vaiko gimimo liudijimą ir kitus duomenis pagrindžiančius dokumentus;
 5. Finansinę informaciją, tokią kaip banko sąskaitos numeris, banko rekvizitai;

Pakartotinai paaiškiname, jog tvarkomų Asmens duomenų bei Jūsų pateikiamų dokumentų kiekis ir apimtis visada priklauso nuo šalies, iš kurios siekiate gauti paslaugą ir paslaugos rūšies , teisės aktų reikalavimų. Pagrindiniai dokumentai, kuriuos Jūs turite pateikti norėdami gauti mūsų Paslaugas, yra nurodyti mūsų internetiniuose puslapiuose, atskirai išdėstant pagal valstybes.
Siekiant suteikti Jums Paslaugas, galime pareikalauti pateikti užpildytas formas, pranešimus, valstybinių institucijų ir / ar darbdavio išduotas pažymas, kurie yra privalomi pagal atitinkamos valstybės teisės aktų reikalavimus.
Bendradarbiaudami su Jumis bei Jūsų prašymu, visuomet esame pasirengę Jums paaiškinti, kodėl reikalaujame pateikti kiekvienu atveju informaciją.

4. Su kuo dalijamės Jūsų Asmens duomenimis?

Dėl teikiamų Paslaugų pobūdžio, privalome dalytis Jūsų Asmens duomenimis, vykdydami kasdienę darbinę veiklą – siekdami Jums pageidaujamą paslaugą, mokesčių grąžinimo procesą ar vaiko pinigų išmokėjimą vykdome ne mes patys, o atsakingos  institucijos įvairiose valstybėse.
Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti:

 1. „Taxbs“ įmonės darbuotojams prieiga suteikiama prie Jūsų asmens duomenų tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų;
 2. Savo partneriams, kurie padeda teikti Paslaugas (pvz. kurie surenka dokumentus,) bei kitiems pasitelkiamiems Asmens duomenų tvarkytojams, kurie padeda teikti kokybiškas Paslaugas (pvz. interneto svetainių priežiūra ir kūrimas);
 3. Atsakingoms institucijoms užsienio valstybėse;
 4. Valstybės įstaigoms ir kitiems subjektams, kurie vykdo jiems įstatymais pavestas funkcijas. Kai to reikalaujama pagal įstatymus, vadovaudamiesi įstatymais ir teisiniais procesais, tačiau tik įsitikinus šių reikalavimų teisėtumu, kad tokios informacijos atskleidimo reikia Jūsų ar mūsų teisėms apsaugoti, arba kitų asmenų saugumui užtikrinti, arba atsakyti į valstybinių institucijų ar pareigūnų prašymus.

5. Kokias turite teises dėl Jūsų Asmens duomenų?

Siekiame užtikrinti, kad Asmens duomenų Tvarkymo veikla būtų sąžininga ir skaidri, taip pat kad būtų nuolat užtikrinamos visos taikytinuose teisės aktuose numatytos asmenų teisės. Užtikriname, jog Jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant  tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

Jūs turite šias teises ir bet kada galite jomis pasinaudoti:

 1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 2. Reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius  su Jumis susijusius asmens duomenis;
 3. Reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys;
 4. Reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:
  • Jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
  • Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 1. Reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 2. Gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);
 3. Nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kt.).

 Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

6. Kaip yra saugomi Jūsų Asmens duomenys?

Siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikome reikiamas taikytinų teisės aktų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines priemones, pvz. tinkamų kompiuterių sistemų parinkimas, kompiuterių apsauga, duomenų ir failų apsauga, taip pat organizacines priemones, prieigos prie asmens duomenų ribojimą, konfidencialumo užtikrinimas ir kt.

7. Kiek laiko saugomi Jūsų Asmens duomenys?

Asmens duomenų saugojimo terminus nustato teisės aktai arba mes, vadovaudamiesi teisės aktais.
Renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, informacija apie darbo metus ir trukmę, pajamas ir sumokėtus mokesčius užsienio šalyje ir šeimyninį statusą, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas. Jūsų asmens duomenys yra saugomi mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.
Surinktus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, ir toliau tvarkome, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir t. t. Šie duomenys yra saugomi mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.


8. Kokią tiesioginės rinkodaros veiklą vykdome?

Mūsų informaciniai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai gali būti siunčiami Klientams, kuriems yra ar buvo teikiamos Paslaugos, taip pat kurie yra išreiškę sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros ir / ar informacinius pasiūlymus.
Tiesioginės rinkodaros tikslais yra  saugomi ir tvarkomi šie Jūsų  duomenys: vardas, pavardė, el. paštas ir telefono nr.
Mes Jums atsiųsime informaciją apie teikiamas Paslaugas, mokesčių grąžinimo naujoves, priminimus pateikti  mokesčių deklaracijas ar pateikti prašymus dėl mokesčių susigrąžinimo ir t.t.
Tam, kad galėtumėte susigrąžinti mokesčius ar gauti  kitas mūsų teikiamas  Paslaugas, Jums nebūtina sutikti dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo.

9.Kaip Jūs galite išreikšti sutikimą gauti informacinius ir / ar tiesioginės rinkodaros pranešimus?

Jūs galite duoti sutikimą gauti informacinius ir / ar tiesioginės rinkodaros pranešimus, išreikšdami sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros internetiniame puslapyje, pažymėdami atitinkamą laukelį, registracijos formoje patvirtindami tokį savo pasirinkimą bei kitais būdais, iš kurių būtų aiški Jūsų valia gauti teikiamą informaciją, arba paprašydami siųsti informacinius pranešimus pagal Jūsų sudarytas sutartis ar kitu būdu.

Klientai, kurie jau gauna mūsų informacinius pranešimus, įsigaliojus BDAR ir toliau juos gaus.

10. Ar galite nesutikti su Jūsų Asmens duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais?


 Jus turite teisę nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės  rinkodaros tikslais. Gavę iš Jūsų prašymą su atitinkamai patvirtinta savo tapatybe, mes nemokamai pašalinsime Jūsų asmenys duomenys. Prašymą galite siųsti el. paštu info@taxbs.lt arba registruotu paštu, adresu Vytauto pr. 27-324, Kaunas LT44352).


11. Ar naudojame slapukus?


„Taxbs“ naudoja slapukus, kurie yra nedideli tekstiniai failai, įrašomi į jūsų kompiuterį, išmanųjį telefoną arba į kitą prietaisą, siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus. Su slapukų politika galite susipažinti čia: https://taxbs.lt.com/cookies/.

12. Teisinis pranešimas

Ši Privatumo politika nėra teisiniu požiūriu privaloma Jūsų ir mūsų sutartimi.  Šioje Privatumo politikoje yra pateiktos mūsų Asmens duomenų apsaugos standartų gairės. Tobulindami ir plėtodami savo Paslaugas ir interneto svetaines galime keisti šią Privatumo politiką.
Jums paprašius, su Privatumo politika galėsite susipažinti ir pas mūsų partnerius, klientų aptarnavimo vietose.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.